07 Лис

Порядок отримання довідки МСЕК і визначення групи інвалідності .

Документом, що  засвідчує групу інвалідності та ступінь втрати працездатності є Довідка медико-соціальної експертної комісії.

Довідка потрібна для отримання одноразової грошової допомоги та , інших видів соціальних виплат, встановлених законом для військовослужбовців  в разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення ін-валідності .
Медико-соціальну експертизу проводять медико-соціальні експертні комісії (далі – МСЕК)

МСЕК визначають:

 • ступінь обмеження життєдіяльності осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, потребу в сторонньому нагляді, догляді або допомозі, реабілітації, реабілітаційний потенціал, групу інвалідності, причину і час її настання, професію, з якою пов’язане ушкодження здоров’я, а також ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) працівників, які одержали ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням ними трудових обов’язків;
 • потребу інвалідів у забезпеченні їх технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення на підставі медичних показань і протипоказань, а також з урахуванням соціальних критеріїв;
 • потребу інвалідів, із стійкою втратою працездатності в медичній та соціальній допомозі, в тому числі в додатковому харчуванні, ліках, спеціальному медичному, постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі, побутовому обслуговуванні, протезуванні, санаторно-курортному лікуванні, придбанні спеціальних засобів пересування;
 • медичні показання на право одержання інвалідами спеціального автотранспорту
 • повторно оглядає осіб, які оскаржили рішення обласних, міських комісій, перевіряє якість розроблених ними індивідуальних програм реабілітації, здійснює контроль за повнотою і якістю виконання програми;
 • направляє в особливо складних випадках осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, для проведення медико-соціального експертного обстеження до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпропетровськ) та Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (м. Вінниця)

Орієнтовний перелік документів, які працівники для проходження МСЕК:

 1. Довідка військово-лікарської комісії для військовослужбовців (додаток № 4 до наказу Міністерства оборони України № 402 від 14.08.2008 р.) або довідка для працівників органів внутрішніх справ (додаток № 11 до наказу МВС України № 85 від 06.02.2001 р.). – або постанова Центральної військово-лікарської комісії, або Окружних військово-лікарських комісій м. Одеси або м. Львова; – або свідоцтво про хворобу, видане військово-лікарською комісією (додаток № 11 до наказу Міністерства оборони України № 402 від 14.08.2008 р.);
 2. Направлення на МСЕК для визначення ступеня втрати працездатності, надане командиром військової частини або військкоматом, або ГУУМВС України (для працівників ОВС).
 3. Направлення на МСЕК лікувально-профілактичного закладу за формою 088/о

Склад МСЕК не менше трьох лікарів за спеціальностями, перелік яких затверджується МОЗ України з урахуванням профілю комісії  спеціаліст з реабілітації та  лікар-психолог або психолог.

Медико-соціальна експертиза осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, які за станом здоров’я не можуть з’явитися на засідання комісії, проводиться за місцем їх проживання, а також у стаціонарних відділеннях центрів соціального обслуговування, або в стаціонарі, де така особа перебуває на лікуванні.

Конкретний перелік документів, які необхідно подати для проходження медико-соціальної експертизи, слід з’ясовувати у МСЕК заздалегідь.

Порядок проходження огляду осіб, які звертаються для встановлення інвалідності або визначення ступеня втрати працездатності

 • огляд (повторний огляд) осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, проводиться після пред’явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу;
 • голова МСЕК повинен представити особу, яка звернулась за встановленням інвалідності. Фахівці МСЕК зобов’язані ознайомити особу (законного представника) з порядком, умовами та критеріями встановлення інвалідності, а також надавати роз’яснення з інших питань, що пов’язані з встановленням групи інвалідності, на вимогу особи (законного представника) або в разі її незгоди з рішенням МСЕК
 • медико-соціальна експертиза проводиться після повного медичного обстеження, здійснення необхідних досліджень, оцінювання соціальних потреб інваліда, визначення клініко-функціонального діагнозу, професійного, трудового прогнозу, одержання результатів відповідного лікування, реабілітації за наявності даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності;
 • документи, що використовуються для визначення причинного зв’язку інвалідності, подаються в оригіналі або копії, засвідчені в установленому законодавством порядку;
 • при огляді в МСЕК проводяться: вивчення документів, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності особи; опитування хворого; об’єктивне обстеження та оцінка стану всіх систем організму, необхідних лабораторних, функціональних та інших методів дослідження усіма членами комісії;
 • МСЕК проводить засідання у повному складі та колегіально приймає рішення;
 • відомості щодо результатів експертного огляду і прийнятих рішень вносяться до акту огляду та протоколу засідання комісії, що підписуються головою комісії та її членами і засвідчуються печаткою;
 • рішення Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, обласних, центральних міських комісій (у тому числі в разі проведення огляду у складних випадках) ухвалюється більшістю голосів членів комісій. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. Член комісії, не згодний з ухваленим рішенням, викладає свою думку в письмовому вигляді, яка додається до акта огляду.
 • датою встановлення інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності вважається день надходження до комісії документів

Після проходження МСЕК інвалід, або особа, стосовно якої встановлено факт втрати професійної працездатності отримує  довідку МСЕК та індивідуальну програму реабілітації.

У довідці МСЕК зазначаються відмості :

 • ступінь (у відсотках) втрати працездатності;
 • встановлену групу інвалідності;
 • причинний зв’язок інвалідності або втрати працездатності.

У разі незгоди з рішенням МСЕК хворий, або інвалід має право подати протягом місяця після одержання висновку комісії (висновок комісії відображенний у довідці) письмову заяву до:

1) обласної, центральних міських комісій

2) комісії, в якій він проходив огляд,

3) відповідного управління охорони здоров’я (управління охорони здоров’я міста, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації).

МСЕК, що проводила огляд, або управління охорони здоров’я надсилає у триденний строк після надходження відповідного запиту всі наявні документи на розгляд обласної, центральної міської комісії, яка протягом місяця з дня подання зазначених документів проводить повторний огляд заявника і ухвалює відповідне рішення.

Рішення обласної, центральної міської комісії може бути оскаржене до МОЗ України.

Рішення комісії може бути оскаржене у суді в установленому законодавством порядку. У разі судового оскарження необхідно звертатись до місцевого загального суду (районний, міський, районний у місті, міськрайонний суд) із позовом до МСЕК.

Важливо :

 • Під час проходження Ви маєте право ставити членам комісії запитання і вимагати надання роз’яснень з питань, пов’язаних із встановленням інвалідності, визначення ступеня втрати працездатності, порядком, умовами та критеріями встановлення інвалідності.
 • Ви маєте право стежити за ходом проведення Вашого огляду, робити нотатки та записи за необхідності.
 • Необхідно, щоб в довідці МСЕК містилась вказівка на те, що «поранення, контузія або захворювання, травма, так, пов’язані із захистом Батьківщини», а не «у  зв’язку з проходженням військової служби» , чи іншим формулюванням що важливо для отримання ОГД.
 • Згідно розпорядження Департаменту охорони здоров’я Чернівецької області до слухань МСЕК можуть залучатись громадські активісти в якості спостерігачів.